TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL

Trollcup i fotball spilles etter Norges fotballforbunds spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av dette turneringsreglementet.

Lagledere og trenere plikter å sette seg inn i turneringsreglementet. Spørsmål om turneringsreglementet sendes til: cup@gimletroll.no


1. Spilletid - kampstart - spillere

1.1 Alle kamper er på 2 x 15 min. i innledende puljespill. Sluttspill på søndag er alle kamper 2 x 20 min.

1.2 Lag skal møte på banen minst 30 min før kampstart. Lagleder skal informere arrangørens representant at de er kommet,  legge frem dispensasjoner og få opplysninger om garderobe. Arrangørenes representant informerer om på hvilken bane halvdel hjemmelaget skal stille.

Hjemmelaget er det laget som står først i programmet. Hjemmelag plikter å stille med kampball.

1.3 Dersom to lag har like draktfarger, skal bortelaget (laget som står oppført sist i kampoppsettet) benytte overtrekksvester.

Lagene må ha med egne overtrekksvester.

1.4 Kampene settes i gang i henhold til programmet. Laget som står først i kampoppsettet tar avspark.

Lag som ikke stiller til avtalt tidspunkt til kampen, blir resultatet satt til 3 – 0. Lagene bytter side etter 15 min (20 min) uten pause mellom omgangene.

Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate banen og benken umiddelbart.

Dersom et lag trekker seg eller blir diskvalifisert etter påbegynt turnering og inntil 2 timer etter lagets siste puljekamp,  strykes lagets resultater. Dersom et lag trekker seg eller blir diskvalifisert mer enn 2 timer etter avsluttet puljespill gis dette lagets  motstander walk-over i påfølgende sluttspillkamp.

1.5 Spillere kan kun delta på et lag i samme aldersklasse. Vi godkjenner ikke samarbeidslag, som ikke til vanlig gjelder i ordinært seriespill.

1.6 Bruk av overårige spillere.

Turneringen følger NFFs regelverk om at det er tillatt å bruke inntil 2 overårige spillere pr. kamp i alle klasser.

Turneringsledelsen kan fravike regelverket gitt avtaler inngått i forkant av Trollcup. Overårige spillere kan ikke være mer enn ett år for gamle og kan  i inneværende sesong ikke ha spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Turneringsledelsen kan i særlige tilfeller godkjenne fravik i sistnevnte regel.

Når det gjelder klassene J 16, Junior jenter og Junior gutter, vil det bli gitt dispensasjon fra kravet om at spiller ikke har spilt på lag i  sin egen aldersklasse eller høyere.

Dersom sekretariatet reiser tvil om en spillers alder plikter lagledelsen å fremlegge dokumentasjon for alder.

Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan fremlegges kan sekretariatet beslutte å nekte spiller å delta i turneringen.

I særlige tilfeller kan turneringsledelsen beslutte å frata laget poeng. Laget kan bli henvist til spill i B-sluttspill og vil ikke gå videre etter første sluttspill kamp.

1.8 Bruk av ikke spilleberettiget spillere

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

Det kan ved spesielle tilfeller, gjøres unntak her. Dette skal være skriftlig avtalt med turneringsledelsen.

1.9 Hvor mange innbytter er det lov til å gjøre i løpet av en kamp?

Det er ingen begrensninger på antall bytter i Trollcup. Det vil være flyvende bytter. Men vi ønsker at lagene har som hovedregel at alle spillerne får minst en omgang med spilletid i hver kamp.


2. Spillesystem

2.1 Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge: Poeng, målforskjell, flest scorede mål, innbyrdes oppgjør, loddtrekning.

Til A-sluttspill går lag 1 og 2 i hver pulje. Lag 3, 4 og evt. 5 i hver pulje går til B-sluttspill.

I enkelte tilfeller kan også lag 3 i pulje gå til A-sluttspill, hvis antall lag og inndeling tilsier dette.

2.2 Alle kampene i sluttspillet går etter utslagsmetoden.  Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid i alle klasser, avgjøres resultat på følgende måte:

Straffespark med 3 spillere fra hvert lag deretter en av gangen inntil vinner er kåret. Samme spiller kan ikke skyte to ganger med mindre alle lagets spillere har tatt straffespark.


3. Finale

Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid i alle klasser, avgjøres resultat på følgende måte:

Straffespark med 3 spillere fra hvert lag deretter en av gangen inntil vinner er kåret.  Samme spiller kan ikke skyte to ganger med mindre alle lagets spillere har tatt straffespark.

4. Protester

Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelsen innen 1 time etter kampslutt.

Protesten vil bli avgjort av en jury som oppnevnes av turneringsledelsen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

Protestgebyr er kr. 500,- og betales når protesten leveres.


5. Baner

Kampene spilles på kunstgress. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i kampoppsettet.

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i kampoppsettet.


6. Rusmidler

Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen.

Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til egen krets.